معرفی

واحد اداره درآمد دانشگاه به جهت ایجاد تمرکز در بحث مالی شهریه ها از سال 1385 راه اندازی و تا به حال منشا اثرات مفیدی برای سیستم بوده است.